Voorwaarden

Cqure, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: Prinsengracht 217C, 1015 DT Amsterdam) en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 30213436.

DISCLAIMER WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van www.cqure.nl. Het kan gebeuren dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Cqure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.cqure.nl.

Mocht je op deze site informatie tegenkomen waarvan je denkt dat deze onjuist is, dan horen wij dit graag.

DISCLAIMER E-MAIL

De informatie verzonden in een e-mail bericht van (medewerkers van) Cqure is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Cqure staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mailbericht. Wij wijzen erop dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. Cqure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlagen. Juridisch bindende verplichtingen kunnen alleen ontstaan voor Cqure middels geschreven documenten, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van Cqure.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Om haar diensten te kunnen leveren verwerkt Cqure als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens. Vragen of klachten op gebied van privacy kunnen gesteld worden via info@cqure.nl

Verwerkingen
In onderstaande tabel staat een overzicht van de verwerkingen die wij uitvoeren, welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt, van wie deze gegevens zijn (betrokkenen), wat de grondslag voor de verwerking en de bewaartermijn is:

Gebruikte persoonsgegevens: Naam, telefoonnummer en e-mailadres

Betrokkenen: Relaties en contactpersonen van (potentiële) opdrachtgevers

Grondslag: Uitvoeren (precontractuele fase) overeenkomst en gerechtvaardigd (bedrijfs)belang

Bewaartermijn: 2 jaar na het laatste contactmoment

Gebruikte persoonsgegevens: Naam, telefoonnummer en e-mailadres

Betrokkenen: Contactpersonen van opdrachtgevers

Grondslag: Uitvoeren overeenkomst, wettelijke plicht en gerechtvaardigd (bedrijfs)belang

Bewaartermijn: 7 jaar na einde fiscale boekjaar

Gebruikte persoonsgegevens: Naam, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens uit een CV of anderszins aangeleverd

Betrokkenen: Potentiële medewerkers

Grondslag: Uitvoeren (precontractuele fase) overeenkomst en gerechtvaardigd (bedrijfs)belang

Bewaartermijn: 2 jaar na het laatste contactmoment met uitzondering van CV’s (1 maand na sollicitatie)

Gebruikte persoonsgegevens: (Technische) gegevens over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het apparaattype en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres.

Betrokkenen: Website bezoekers

Grondslag: Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang

Bewaartermijn: 6 maanden na bezoek

Statistieken over het gebruik van onze bedrijfswebsite (www.cqure.nl) worden verzameld door het gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken. Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze website en gebruiken daarvoor Matomo (voorheen Piwik). Daarvoor worden de cookies _pk_id# (geldigheid 1 jaar) en _pk_ses# (geldigheid einde sessie) gebruikt. Matomo is ‘First party’ analytics software. Dit houdt in dat de gegevens niet gedeeld of verzonden worden naar een externe partij. Wij hebben Matomo zo geconfigureerd dat bezoekers die ‘volg-me-niet’ (DoNotTrack) in hun browser hebben ingeschakeld, niet worden geregistreerd. Daarnaast wordt het IP-adres van een bezoeker geanonimiseerd door de laatste byte van het IP-adres niet op te slaan (waardoor er waarschijnlijk geen sprake meer is van een verwerking van persoonsgegevens). Wij zijn namelijk enkel geïnteresseerd in algemene gegevens over de bezoekers van onze website en niet in het gedrag van individuele personen.

Bron van verkrijging en delen van gegevens
Cqure verkrijgt persoonsgegevens voornamelijk doordat de betrokkene deze zelf bij ons aanlevert. Bijvoorbeeld bij het indienen van een informatieverzoek of een sollicitatie. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen (bijvoorbeeld de website statistieken).

Cqure maakt gebruik van derde partijen die de beschikking krijgen over persoonsgegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat Cqure het doel en middelen voor deze verwerkingen bepaalt en de verwerker alleen volgens onze instructies en (beveiliging)standaarden met de gegevens mag omgaan. Deze afspraken legt Cqure met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Daarbij maken wij geen gebruik van verwerkers die zich buiten de EER (Europese Economische Ruimte) bevinden, omdat daar niet eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is.

Beveiliging
Cqure doet haar uiterste best om gegevens zo goed mogelijk te beveiligen door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Rechten van betrokkene
De betrokkene heeft het recht de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heeft de betrokkene het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot wil Cqure de betrokkene wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een betrokkene kan zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@cqure.nl. Daarbij moet zoveel mogelijk gespecificeerd worden op welke persoonsgegevens het verzoek van toepassing is en welk recht de betrokkene wenst uit te oefenen. Wij zullen binnen een maand op het verzoek reageren.

Wijzigingen
Cqure kan dit Privacy- en Cookiebeleid eenzijdig wijzigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigingen te controleren. De laatste wijziging was 7 oktober 2023.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van Cqure zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Onze algemene voorwaarden kun je hier downloaden, bekijken of afdrukken:

ALGEMENE VOORWAARDEN CQURE (PDF)

Mocht je niet over een PDF-reader beschikken, dan kun je deze hier downloaden. Desgewenst zenden wij je kosteloos een papieren exemplaar van onze algemene voorwaarden toe. Neem hiervoor contact met ons op.